Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Biuro Rady Miejskiej

 

Magdalena Głucha-Napierała – w zakresie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu i obsługi sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr: 1a (parter) nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 115, m.napierala@ug.czempin.pl



Joanna Kościuszko – w zakresie obsługi komisji Rady Miejskiej w Czempiniu

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr: 2 (parter) nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 128, j.kosciuszko@ug.czempin.pl

 

 

 

 

Zadania Biura Rady Miejskiej:

  1. zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady i jej komisji, w tym w szczególności: protokołowanie przebiegu sesji Rady, udostępnianie protokołów z ww. oraz uchwał Rady do publicznego wglądu,
  2. prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady,
  3. pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu,
  4. ewidencja i przekazywanie według kompetencji interpelacji, wniosków, zapytań radnych, wniosków komisji Rady i przygotowywanie odpowiedzi na nie na zasadach określonych w § 30 Regulaminu,
  5. ewidencja i przekazywanie według kompetencji skarg i wniosków mieszkańców Gminy składanych na ręce Przewodniczącego Rady,
  6. prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia osiedli i sołectw,
  7. koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli,
  8. obsługa gminnych jednostek pomocniczych w zakresie tworzenia statutów i ich aktualizacji,
  9. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu,
  10. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Czempiniu.