Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Państwowa Komisja Wyborcza - INFORMACJE


 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy Czempiń informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez burmistrza telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej
w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczonywyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnejwyborca może ustalićw trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony zostałprzez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji. Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dołączony do informacji,
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia burmistrzowi, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodzie głosowania Nr 6 w Jarogniewicach utworzonym w Domu Pomocy Społecznej.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniejw 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładkipowinien być zgłoszony burmistrzowi najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Obwieszczenia wyborcze oraz plakaty komitetów wyborczych można bezpłatnie umieszczać w Czempiniu na tablicach zlokalizowanych przy ul. Rynek, ul. Kolejowej,ul. Stęszewskiej, ul. Kiełczewskiego, ul. Polnej, ul. Przedszkolnej i słupie przy Pl. Gen. Karola Świerczewskiego oraz na tablicach zlokalizowanych w sołectwach Gminy Czempiń, i tak:

 1. w miejscowości Borowo – przy posesji nr 53a i nr 26a,
 2. w miejscowości Zadory – przy posesji nr 23,
 3. w miejscowości Nowy Gołębin – przy posesji nr 28 oraz w miejscowości Rakówka,
 4. w miejscowości Nowe Tarnowo – na drodze, w pobliżu przystanku autobusowego,
 5. w miejscowości Sierniki – na drodze(koniec lasu),
 6. w miejscowości Srocko Wielkie – na drodze, przy przystanku autobusowym,
 7. w miejscowości Donatowo – przy posesji nr 3 i nr 50,
 8. w miejscowości Gorzyce - przy posesji nr 5A,
 9. w miejscowości Piechanin – przy posesji nr 55,
 10. w miejscowości Nowe Borówko – na drodze, w pobliżu skrzynek pocztowych,
 11. w miejscowości Piotrowo Pierwsze – przy posesji nr 20 i nr 6,
 12. w miejscowości Piotrowo Drugie – przy drodze powiatowej,
 13. w miejscowości Głuchowo – na początku ul. Podleśnej i na os.K.Dobruckiego nr 4,
 14. w miejscowości Jasień – przy budynku zlokalizowanym przy stawie,
 15. w miejscowości Betkowo – na drodze, w pobliżu skrzynek pocztowych,
 16. w miejscowości Stare Tarnowo – w pobliżu posesji nr 3 i 4,
 17. w miejscowości Jarogniewice – przy ul. Poznańskiej nr 6 i nr 20b,
 18. w miejscowości Piotrkowice – przy posesji nr 13,
 19. w miejscowości Bieczyny – w pobliżu posesji nr 6 i 7,
 20. w miejscowości Gorzyczki – przy posesji nr 28,
 21. w miejscowości Stary Gołębin – przy posesji nr 13,
 22. w miejscowości Słonin – przy posesji nr 17A.

Burmistrz
( - ) Dorota Lew - Pilarska

Czempiń, dnia 31 marca 2014 r.


ZARZĄDZENIE nr 333 /14
Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 11 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 z późn.zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz.231) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Czempiniu, z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) Dorota Lew-Pilarska


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

 o numerach i granicach odrębnego i stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach   do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

   Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Czempiń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5041) i uchwały nr XLII/309/14 Rady Miejskiej  w Czempiniu z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Czempiń w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz.2245), podaje się do wiadomości wyborców, informacjęo numerach i granicach odrębnego i stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Czempiń ulice: Dojazd,10–lecia RKS-u, Jeździecka, Kolejowa, Kościańskie Przedmieście, Krańcowa, Kwiatowa,Stanisława Kuczmerowicza, Malinowa, Floriana Marciniaka, Nowa, Powstańców Wlkp., Przedszkolna, Przelot, Przytorze, Rolna, Spółdzielców, Stęszewska, 24 Stycznia, Tarnowska, Towarowa, Wiatrakowa, Wodna, Wspólna, Zachodnia, Zaułek

Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Kolejowa 3,

Czempiń

(lokal obwodowej komisji wyborczej  wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego)

2

Miasto Czempiń ulice: Borówko Stare, Dezyderego Chłapowskiego, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Długa, Gruszkowa, Kasztanowa, Karola Kiełczewskiego, Maurycego Komorowicza, Marii Konopnickiej, Kościelna, Kręta, Krótka, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Podgórna, Polna, Poznańskie Przedmieście, Północna, Bolesława Prusa, Ratuszowa, Rynek, Juliusza Słowackiego, Sokolnicza, Strumykowa, Śliwkowa, Śremska, Plac Generała Karola Świerczewskiego, Wiśniowa, Józefa Wybickiego, Stefana Żeromskiego

Budynek komunalny,
ul. Parkowa 2,

Czempiń

(lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3

Betkowo, Jasień, Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Słonin, Srocko Wielkie, Stare Tarnowo

Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Kolejowa 3,

Czempiń

( lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4

Borowo, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Helenopol, Nowy Gołębin, Rakówka, Stary Gołębin

Świetlica, Gorzyczki 12
 

5

Bieczyny, Głuchowo, Jarogniewice, Maruszkowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Roszkowo, Sierniki, Zadory,

Szkoła Podstawowa,
ul. Kościańska 28/30,

Głuchowo

6

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Poznańska 25,

Jarogniewice

Głosowanie odbywa się w lokalach -  siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014r. od godziny 700 do godziny 2100.

Spis wyborców, będzie udostępniany  do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, od dnia 5 maja 2014r.  do dnia 17 maja 2014r. w godzinach pracy Urzędu.                                               

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Gminy Czempiń do 21 dnia przed dniem wyborów.

Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Czempiniu z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, ul. Kolejowa 3.

Burmistrz
/-/ Dorota Lew – Pilarska


 

ZARZĄDZENIE nr 340 /2014
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345),Burmistrz Gminy Czempiń zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w następującym składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Czempiniu ul.Kolejowa 3:
a) Hubert Włodarczak - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Justyna Wendzińska zam. Piechanin,
c) Hanna Sarbinowska zam.Borowo,
d) Hanna Kaźmierczak zam.Czempiń,
e) Maria Nowak zam.Czempiń,
f) Grażyna Bendzińska zam. Donatowo,
g) Hanna Grzelczyk zam.Czempiń.

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Czempiniu, ul. Parkowa 2:
a) Beata Bajstok - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Izabela Michałowicz  zam.Czempiń,
c) Joanna Miałkowska zam. Czempiń,
d) Maria Miałkowska zam. Czempiń,
e) Zofia Wegner zam. Czempiń,
f)  Daria Stachowska zam. Donatowo,
g) Zdzisław Będlewski zam. Czempiń.

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Czempiniu, ul.Kolejowa 3:
a) Hanna Zastrożna - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Ewa Buchert zam. Piechanin,
c) Agnieszka Głąbik zam. Nowe Tarnowo,
d) Marta Wojciechowska zam. Głuchowo,
e) Dorota Nowacka zam. Czempiń,
f) Izabela Stachowska zam. Donatowo,
g) Izabela Skorupska zam. Piotrkowice.

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Gorzyczkach 12:
a)  Joanna Majsner - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Dajana Roszak zam. Piechanin,
c) Angelika Nowak zam. Stary Gołębin,
d) Władysław Urbański zam. Czempiń,
e) Dorota Szulc zam. Nowy Gołębin,
f)  Bartłomiej Łączny zam. Gorzyczki,
g) Julia Szwarc zam. Borowo.

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Głuchowie, ul.Kościańska 28/30:
a) Magdalena Głucha-Napierała - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Monika Grupińska zam.Srocko Wielkie,
c) Joanna Braszak zam. Czempiń,
d) Violetta Ratajczak zam. Głuchowo,
e) Katarzyna Bokus zam. Jarogniewice,
f)  Sylwia Stachowska zam. Donatowo,
g) Marcin Kaczmarek zam. Czempiń.

 

§ 2.

Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 z siedzibą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25,  w odrębnym obwodzie głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w następującym składzie:

a) Patrycja Durka - osoba wskazana przez Burmistrza,
b) Iwona Jurga zam. Jarogniewice,
c) Małgorzata Kasprzak zam. Głuchowo,
d) Irena Balcerak zam. Czempiń,
e) Maciej Kwiatkowski zam. Czempiń,
f)  Dorota Tomczak zam. Piechanin.

§ 3.

1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

 Burmistrz
(-)Dorota Lew-Pilarska


Wykaz przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czempiń

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czempiniu
Przewodniczący Komisji Pan Hubert Włodarczak
Zastępca Przewodniczącego Komisji  Pani Justyna Wendzińska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Czempiniu
Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Będlewski
Zastępca Przewodniczącego Komisji  Pani Beata Bajstok

3.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Czempiniu
Przewodniczący Komisji Pani Izabela Skorupska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Pani Dorota Nowacka

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gorzyczkach
Przewodniczący Komisji Pani Joanna Majsner
Zastępca Przewodniczącego Komisji Pani Angelika Nowak

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Głuchowie
Przewodniczący Komisji Pani Magdalena Głucha-Napierała
Zastępca Przewodniczącego Komisji Pani Violetta Ratajczak

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Jarogniewicach
Przewodniczący Komisji Pani Małgorzata Kasprzak
Zastępca Przewodniczącego Komisji Pani Dorota Tomczak