Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

Obszar gminy Czempiń cechuje bogata różnorodność flory i fauny. Znajduje się tu również wiele okazałych pomników przyrody. Tak charakterystyczne dla wielkopolskiego krajobrazu łąki, lasy i pola, zapewnić mogą turystom odpoczynek, a także kojący kontakt z naturą.

Na obszarze Gminy Czempiń znajduje się także część Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Park obejmuje także tereny położone w Gminach: Kościan, Krzywiń i Śrem. Ogółem, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego, obejmuje powierzchnię 17 200 hektarów. Park powstał w roku 1992. Na jego obszar składają się: pola uprawne (65%), łąki (8,5%) oraz lasy (14%).

Od momentu powstania Parku Krajobrazoweo im Dezyderego Chłapowskiego, sukcesywnie jest on wzbogacany o nowe zalesienia, zwłaszcza przy drogach lokalnych, a także poprzez restytucję oczek wodnych. W Parku występuje obecnie około 270 gatunków roślin, a także 43 gatunki motyli. Stwierdzono tu równiez występowanie rzadkiego w Polsce gatunku pszczoły – dorobnicy mularki, jak również nowego gatunku dla fauny polskiej trzpiennika Tremex magus. W parku spotkać można również daniele, wydry, jenoty oraz bobry.

Agroekologiczny Park Krajobrazowy niemal w całości leży w obrębie mezoregionu Równiny Kościańskiej i tylko południowo wschodni skrawek w okolicach Jeziora Zbęchy należy do mezoregionu Pojezierza Krzywińskiego.

Teren Parku bogaty jest w ślady działalności człowieka sięgające czasów prehistorycznych. Liczne są obiekty architektury sakralnej, dwory, pałace, zabudowania folwarczne, parki dworskie.

Park służy też ochronie, rzadkiego w skali kontynentu krajobrazu kulturowego. Służy też wspieraniu proekologicznego rolnictwa. W tym kontekście, Park znacząco wyróżnia się na tle innych parków krajobrazowych w Polsce. Obszar Parku charakteryzuje specyficzny mikroklimat, a także bogactwo gatunków i odmian roślin oraz zwierząt. Urozmaicona szata roślinna, parki wiejskie, pałace, ścieżka ekologiczno – dydaktyczna, to doskonała baza dla turystów pragnących poznać piękno przyrody i krajobrazu rolniczego.

Największy kompleks leśny to las rąbińsko – błociszewski w Gminie Kościan. Od kilkudziesięciu lat terenie tym prowadzone są badania dotyczące funkcjonowania ekosystemów krajobrazu rolniczego oraz zasad ochrony środowiska. Badania te prowadzone są przez Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.

Integralną część Parku stanowi sieć zadrzewień śródpolnych nasadzonych w latach dwudziestych XIX wieku z inicjatywy generała Dezyderego Chłapowskiego, który stosował rewolucyjne w owym czasie koncepcje rolnicze. Zgodnie z tamtymi założeniami pasy zadrzewień miały pełnić nie tylko swą zasadniczą funkcję wiatrochronów, ale także funkcje ekonomiczne (produkcja miodu, drewna), a także biologiczną oraz estetyczną. Obecnie zadrzewienia te są objęte ochroną i uznane za dobro kultury.