Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Finansowy

Hanna Zastrożna – Skarbnik, Kierownik Referatu Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 26 (I piętro) nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 110

 h.zastrozna@ug.czempin.pl

 Sprawy:

1.    Zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy.

2.    Nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy.

3.    Zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.

4.    Zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, .

5.    Wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu.

6.    Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

7.    Udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty.

8.    Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu.

9.    Kierowanie pracą referatu finansowego.


Katarzyna Prałat – Zastępca Skarbnika

Pokój nr: 23 (I piętro) nr tel: 61 28 703 wew. 136
k.prałat@ug.czempin.pl

Sprawy:

1.    Szczegółowe prowadzenie rachunkowości urzędu w zakresie kosztów i wydatków urzędu z podziałem na dział, rozdział, paragraf i na zadania analityczne, analiza wydatków
i sprawozdawczość opisowa z wykonania ich planu. Nadzór nad rachunkowością urzędu w zakresie dochodów i przychodów, realizacja czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych urzędu.

2.    Ewidencja zaangażowania do celów sprawozdawczości budżetowej.

3.    Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-28S urzędu.

4.    Współpraca z bankami – prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej spłat rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od nich.

5.    Negocjowanie z bankami warunków lokat terminowych.

6.    Kwartalna sprawozdawczość do banków związana z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji.

7.    Prowadzenie rejestrów weksli i zabezpieczeń.

8.    Rozliczanie dotacji otrzymanych przez Gminę na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań na mocy porozumień z innymi jst w zakresie zadań Urzędu Gminy w Czempiniu.

9.    Udział w przygotowaniu informacji z wykonania budżetu za I półrocze i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

10. Udział w pracach przy projekcie budżetu Gminy i WPF oraz zmianach budżetu i WPF, informowanie jednostek podległych o środkach zabezpieczonych dla nich w budżecie gminy.

11. Udział w kontrolach z zakresu gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń.

 

Marta Jędrasiak

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr: 25 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 109
m.jedrasiak@ug.czempin.pl

Sprawy :

1.    Szczegółowe prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów urzędu z podziałem na dział, rozdział i paragraf, w tym:

a.      księgowanie wpłat na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych oraz zestawień z księgowości analitycznej,

b.      księgowanie przypisów należności budżetowych,

c.      sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-27S gminy jako jednostki budżetowej i organu.

2.    Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu urzędu i sporządzanie deklaracji cząstkowej urzędu w zakresie podatku VAT.

3.    Wystawianie faktur sprzedaży.

 

Olga Grzegorczyk

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr: 22 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 137
 o.grzegorczyk@ug.czempin.pl


Sprawy:

1.    Wymiar podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych.

2.    Przyjmowanie informacji, deklaracji w sprawie podatków oraz innych niezbędnych materiałów do ustalenia prawidłowości wymierzanych podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych.

3.    Przygotowywanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia, zaniechania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków lokalnych związanych z pomocą publiczną oraz w sprawie ulg w podatku rolnym i od nieruchomości.

4.    Kontrola podatkowa podatników - wizje lokalne z pomiarem kontrolowanej nieruchomości.

5.    Ustalanie stanu prawnego nieruchomości w związku z wymiarem podatku od nieruchomości.

6.    Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów i uzgadnianie go z księgowością podatkową.

7.    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków (rolny, leśny i od nieruchomości), w sprawie opłaty targowej oraz w sprawie zwolnień i ulg w podatkach lokalnych.

8.    Prognozowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny i od nieruchomości) do projektu budżetu na każdy rok.

9.    Prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej.

10. Sporządzanie sprawozdań z podatków lokalnych i z pomocy publicznej (SHRIMP, SRPP oraz RIO).

11. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i o stanie majątkowym.

12. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

13. Współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczeń rolników.

 

Klaudia Ratajczak
Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr 22 (I piętro)
Nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 135
k.ratajczak@ug.czempin.pl

Sprawy:

1.    Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów urzędu w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych należności,

2.    Prowadzenie spraw egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, w tym:

a.   Wystawienie upomnień i wezwań do zapłaty,

b.  Wystawianie tytułów wykonawczych,

c.   Występowanie o wpisy zabezpieczeń na hipotekę,

3.    Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągalności należności urzędu,

4.    Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

 

Natalia Lewandowska

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój 24 (I piętro)
Nr telefonu 61 28 26 703 wew. 108
n.lewandowska@ug.czempin.pl

Sprawy:

1.      Przygotowywanie do realizacji rachunków i faktur przelewowych i gotówkowych, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, realizacja przelewów.

2.      Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

3.      Ubezpieczenia majątkowe Urzędu Gminy w Czempiniu i jednostek organizacyjnych.

4.      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, pozostałych środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz spraw związanych z inwentaryzacją.

5.      Zapewnienie obsługi kasowej urzędu.

6.      Prowadzenie księgowości funduszy celowych (ZFŚS, depozyty, środki dla pracodawców za wyszkolenie ucznia).

7.      Wystawianie not obciążeniowych z tytułu rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz z innych tytułów.

8.      Planowanie, naliczanie, przekazywanie i kontrola wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Czempiń oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

9.      Prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

10.   Prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Czempiń.

11.   Planowanie dochodów i wydatków w zakresie rozliczeń z innymi gminami za pobyt dzieci w przedszkolach.

12.   Inne zadania w zakresie referatu finansowego na polecenie Skarbnika.

 

 

Agnieszka Czaińska

Urząd Gminy w Czempiniu Pokój nr: 22 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 135
a.czainska@ug.czempin.pl

Sprawy:

Wykonywanie prac administracyjno – biurowych związanych z:

a)      Wymiarem podatku od środków transportowych (prowadzeniem ewidencji podatników, przyjmowaniem zeznań podatkowych, wydawaniem decyzji określających wymiar podatku, rozpatrywaniem wniosków o umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatku, wydawaniem decyzji w tym zakresie, prowadzeniem procedur odwołań od decyzji, prowadzeniem rejestru przypisów i odpisów, opracowywaniem sprawozdań i innych zestawień z zakresu podatku od środków transportowych, przygotowywaniem projektu uchwał w sprawie stawek podatku, prognozowaniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych do projektu budżetu na każdy rok).

b)     Współpracą w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym z pracownikiem zajmującym się tymi czynnościami, w tym również wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodach w gospodarstwach rolnych, współpracy z KRUS w zakresie ubezpieczeń rolników.

c)      Udziałem w pracach przy projekcie uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych oraz w sprawie opłaty targowej.

d)     Innymi sprawami mieszczącymi się w ustalonym w umowie rodzaju pracy oraz zgodnych z przepisami prawa, powierzonymi przez Skarbnika.