Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

W Gminie Czempiń działa Młodzieżowa Rada Miejska. Jest to interesująca propozycja dla uczniów gminnych Szkół Podstawowych, pragnących zyskać praktyczne umiejętności, a także wiedzę o funkcjonowaniu lokalnego samorządu gminnego.

 

W dniu 21 maja 2018 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu na lata 2018-2021.

W ich wyniku skład Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

 

1. Golak Olga

SP Głuchowo

 

2. Idziak Michał

Szkoła ponadpodstawowa

 

3. Jessa Roksana

Szkoła ponadpodstawowa

 

4. Kopaczewski Piotr

SP Głuchowo

 

5. Paździor Marta

SP Czempiń

 

6. Pieczyńska Daria

SP Czempiń

 

7. Rodewald Bartosz

Szkoła ponadpodstawowa

 

8. Szczeszek Mikołaj

SP Czempiń

 

9. Til Zofia

SP Czempiń

 

10. Wojciechowski Patryk         

Szkoła ponadpodstawowa

 

Prezydium:

Patryk Wojciechowski – Przewodniczący

Michał Idziak – Wiceprzewodniczący

Marta Paździor – Sekretarz

 

Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonuje na zasadach analogicznych jak Rada Miejska
w Czempiniu. Młodzież może uczestniczyć w wyborach, w sesjach i innych działaniach tego gremium, traktując to jak swoiste warsztaty samorządowej aktywności. Młodzieżowa Rada Miejska ma też wpływ, jako ciało doradcze, na funkcjonowanie czempińskich gminnych placówek oświatowych i nie tylko.

I               Czym jest Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu?

Rada jest reprezentacją młodzieży z terenu Gminy Czempiń; liczy 15 radnych wybieranych na okres 3 lat;  siedziba Rady mieści się w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

 

II             Zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu to:

 

1)     inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Czempiń,

2)      reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych
i organizacji pozarządowych,

3)     konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Czempiń z władzami Gminy,

4)      współpraca z samorządem uczniowskim, organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi,

5)     ochrona praw i godności dziecka oraz ochrona praw i godności ucznia,

6)      promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

7)     promocja zdrowego trybu życia,

8)     promocja sportu i turystyki,

9)     kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

10)   uczestniczenie dzieci i młodzieży w inicjatywach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

11)  udział w organizowaniu pomocy charytatywnej.

 

Rada realizuje zadania poprzez:

1)      inicjowanie działań w zakresie nauki, kultury, sportu, turystyki,

2)       opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawach mających wpływ na rozwój młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska,

3)      udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw dziecka
i ucznia,

4)      organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnych i sportowych,

5)      organizowanie lub udział w akcjach charytatywnych,

6)      prowadzenie działalności informacyjno - konsultacyjnej.

 

 

III         Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

 

Radnym może być każda osoba zamieszkała w gminie Czempiń, która:

·        w dniu wyborów uczęszcza do szkoły podstawowej – klasy VII, II i III klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czempiń.

·       ukończyła szkołę podstawową i do dnia wyborów nie ukończyła 18 roku życia.

 

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

 

Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 osób z własnego okręgu wyborczego.

Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis.

Wzór listy osób popierających kandydaturę stanowi zał. nr 3 do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu.

Lista, powinna zostać złożona przez kandydata w Gminnej Komisji Wyborczej w Czempiniu najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Kampania wyborcza trwa od 24 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku.

Mandat radnego uzyskują osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w danym okręgu.

 

 

IV         Tryb pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

 

Rada obraduje na jawnych sesjach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Sesje nie odbywają się w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

 

V       Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

 

Wybory do rady przeprowadza się w okręgach wyborczych:

·        Okręg nr 1 – Czempiń, Betkowo, Borowo, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Jasień, Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Nowy Gołębin, Piechanin, Piotrkowice, Srocko Wielkie, Słonin, Stare Tarnowo, Stary Gołębin.

Siedzibą okręgu nr 1 jest Szkoła Podstawowa w Czempiniu, Borowo 76.

 

·       Okręg nr 2 – Bieczyny, Głuchowo, Jarogniewice, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Zadory.

Siedzibą okręgu nr 2 jest  Szkoła Podstawowa w Głuchowie, ul. Kościańska 28/30.

 

Młodzież uczęszczająca do klasy II i III gimnazjum głosować będzie w siedzibie okręgu nr 1.

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Burmistrz Gminy Czempiń powołuje Gminną Komisję Wyborczą w Czempiniu.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej  w Czempiniu przysługuje dyrektorom szkół (SP Czempiń – 5 osób, SP Głuchowo – 2 osoby) oraz osobom, które ukończyły szkołę podstawową i do dnia wyborów nie ukończyły 18 roku życia (spośród tych osób Burmistrz Gminy Czempiń wybierze 2 osoby).

W pracach komisji nie może uczestniczyć kandydat na radnego.

Zadaniem Gminnej Komisji Wyborczej w Czempiniu jest ustalenie wyników wyborów do Rady.

 

Wybory przeprowadzają okręgowe komisje wyborcze składające się z 3 osób, które wskazywane są przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Czempiń, z podaniem tych, które będą pełniły funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Zadaniem okręgowych komisji wyborczych jest przeprowadzenie głosowania do Rady oraz ustalenie wyników głosowania  w okręgach wyborczych.

 

Kalendarz Wyborczy 2018 - Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu - przejdź

Wzór Listy osób popierających kandydaturę na radnego w wyborach Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Czempiniu - przejdź