Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 15 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych, w celu przyłączenia do sieci domów jednorodzinnych położonych w Słoninie, na działkach o nr ewid. 68/17, 67/1, 66/1, 65/3 obręb Betkowo, 358/6 obręb Słonin, a także na części działek o nr ewid. 68/15, 67/10, 7263/7 obręb Betkowo, 283/3, 358/7, 361/7, 361/15, 361/16, 361/18, 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrz Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na działce o nr ewid. 667/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Pobierz plik

 

Data publikacji: 25 maja 2017 roku.

Poradnik  - broszura informacyjna dla przedsiębiorcy

Dnia 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przygotowana w  ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę informacyjną „Czego dotyczą zmiany i jak je stosować”. Zostaje ona zamieszczona poniżej.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o uchwaleniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni szczelnych drogi ekspresowej S5. Poznań–Wrocław

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie miejscowości  Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach, obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 14 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 20/32 i 20/22 oraz części działek o nr ewid. 24/1 i 20/23, obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 20/32 i 20/22 oraz części działek o nr ewid. 24/1 i 20/23, obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, skrzynki kablowej oraz złącza, na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/36 i 116/37 oraz części działek o nr ewid. 152 i 199/1, obręb Słonin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 207 roku

Zarządzenie Burmistrza gminy Czempiń
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Pobierz pliki:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń

Wykaz Nieruchomości

 

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Bieczyny, Gmina Czempiń".

Pobierz plik

 

Data publikacji: 30 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia „Zmiana Instalacji do chowu drobiu na terenie gospodarstwa rolnego Fermy Drobiu”

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 28 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych, wód drenażowych i z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 24 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Betkowo"

Pobierz plik

 

Data publikacji: 22 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, przebudowę wałów i cieków przeciwpowodziowych oraz wykonanie obiektów i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach budowy drogi S5.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 21 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi S5

Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzeń wodnych ido poboru wód podziemnych o poborze nie mniejszym niż 10 m3/h, na działkach nr ewid.42/6 i 38, obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa obory o wiatę dla krów mlecznych i przebudowę istniejącej obory w celu wykonania hali udojowej na działce nr ewid. 205/2,obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wniosku GDDKiA w Poznaniu dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i korzystania z wód pochodzących z drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław.

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń. 

 Pobierz plik

 

Data publikacji: 7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 136/2, 164, 247 i 245 obręb Donatowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 3 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 116/19 w Słoninie.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego 
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 17 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, skrzynki kablowej SK4 oraz złącza ZK1x-1P, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/37, 116/36, 152 i 199/1 obręb Słonin, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 15 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 24/1, 20/32, 20/23 i 20/22 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


O wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2017 roku, znak DLI.II.6622.138.2016.MZ.8 
utrzymującą w mocy decyzję Ministra, 
znak DLI.IV.6622.44..2016.KM.10. z dnia 11 sierpnia 2016r., 

Pobierz plik

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokumet 

 

Uzupełnienie do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokument 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena obszarowa jakości wody

Pobierz plik

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody : Czempiń Borówko, Jasień, Czempiń Kolejowa, Głuchowo, Głuchowo, Piotrowo, Gorzyczki

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku 

Ogłoszenie 

Zarządu Województwa Wielkopolskieg
o  przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
nw. Projektu programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz BaP

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie sieci gazowej śr/c g90 PE, przewidzianej do realizacji
na działkach o nr ewid. 36/3, 25/54, 25/52 obręb Betkowo, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 26 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji, 
polegającej na budowie sieci gazowej, obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 25 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych 
oraz korzystania z wód w zakresie wprowadzania ścieków  
w ramach budowy drogi ekspresowej S5

Pobierz plik

 

 

 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie wydania decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego

o zgromadzonej dokumentacji o transporcie kolejowym

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
polegającej na budowie odcinka kanalizacji tłoczonej w Jarogniewicach

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 5 grudnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa sieci gazowej, Betkowo.

Pobierz plik 


 

Data publiakcji: 21 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Jarogniewicach 

Pobierz plik


 

Data publikacji: 25 października 2016 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody w Gorzyczkach

Pobierz plik


 

Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń informujące o wydaniu opinii
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17 obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Informujące o wydaniu opinii przez PPIS w Kościanie oraz uzgodnienia RDOŚ w Poznaniu dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu” 
o maksymalnej obsadzie 1608 DJP, dz. nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 18 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu otworów hydrogeologicznych
na działce nr ewid.: 46/8, obręb Gorzyczki, Gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 17 października 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
rozbudowie istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną z niezbędna infrastrukturą.

Pobierz plik 

 

Data publikacji: 4 października 2016 roku

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Pobierz plik