Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

 Data publikacji 5 czerwca 2023

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.15.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Czempiniu.- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 1 czerwca 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin - przejdź

 

Data publikacji 2 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.7.2023.PM z dnia 2 czerwca 2023r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurową – socjalną, na działce o nr ewid. 1374 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.12.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Starym Tarnowie, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 31 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.13.2023.PM z dnia 30 maja 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Miasta Czempiń (nr sprawy RG.6722.1.2023.KŻ)- przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2023 r. dotyczące wydania w dniu 18 maja 2023 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 178/23 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica nr UG.ZP.6733.08.2022 z dnia 25 maja 2023 r. o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech podziemnych linii kablowych SN-30 kV wraz z instalacją światłowodową na terenie obejmującym części działek o nr ewid 46/5, 46/6, 44/1 i 43/4 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń oraz części działek o nr ewid. 40, 41/5, 42, 43/30, 17, 16/15, 16/3, 16/24, 16/23, 16/26, obręb Iłówiec, gmina Brodnica - przejdź

 

Data publikacji 24 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2023.PM z dnia 24 maja 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na części działek o nr ewid. 875, 876/3, 877, 1214/26, 1214/28  obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 22 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na części działki o nr ewid. 122/30 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 15 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowanie administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.4.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 11 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.91.2022.EN z dnia 10 maja 2023 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104 /2 i 1104/3, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 8 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 4 maja 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 5 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin - przejdź

Data publikacji 4 maja 2023

obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica nr UG.ZP.6733.08.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech podziemnych linii kablowych SN-30 kV wraz z instalacją światłowodową na terenie obejmującym części działek o nr ewid 46/5, 46/6, 44/1 i 43/4 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń oraz części działek o nr ewid. 40, 41/5, 42, 43/30, 17, 16/15, 16/3, 16/24, 16/23, 16/26, obręb Iłówiec, gmina Brodnica- przejdź

Data publikacji 28 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowaniu nr RG.6733.10.2023.PM z dnia 26 kwietnia 2023r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPO SN/110 kV (GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kablową linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową w m. Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 43/4 i 43/3  obręb Stare Tarnowo - przejdź

Data publikacji 26 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Piechanin - przejdź 

Wzór wniosku - przejdź
 

Data publikacji 20 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2023.PM z dnia 19 kwietnia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 28/1 oraz na części działek o nr ewid. 28/2, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13, 28/26, 38/1, 38/2, 38/4, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8 obręb Gorzyczki, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 19 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
produkcyjno – magazynowego z częścią biurową – socjalną, na działce o nr ewid. 1374 obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 18 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działki o nr ewid. 1200/24 obręb Czempiń - przejdź

 Data publikacji 17 kwietnia 2023

obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104/2 i 1104/3, obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 14 kwietnia 2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 80/3 oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - projekt planuprognoza oddziaływania na środowisko, projekt uchwały protokół
 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z Srocku Wielkim nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie wraz z prognozą odziaływania na środowisko rozwiązaniami - przejdź

Data publikacji 6 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na części działek o nr ewid. 875, 876/3, 877, 1214/26, 1214/28 obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 5 kwietnia 2023 

Protokoły z przeprowadzenia dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie wraz z prognozą odziaływania na środowisko rozwiązaniami - dyskusja publiczna Głuchowo, dyskusja publiczna Piechanin

 

Data publikacji 30 marca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPO SN/110 kV (GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kablową linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową w m. Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 43/4 i 43/3  obręb Stare Tarnowo - przejdź

Data publikacji 30 marca 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę obiektów małej nizinnej retencji wodnej w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej - przejdź

 

Data publikacji 27 marca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1104/3 i 1159/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 23 marca 2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Głuchowa, Piechanina i Srocka Wielkiego - Obręb Głuchowo, obręb Głuchowo, rysunek mpzpuchwała mpzp

 Data publiacji 15 marca 2023

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie - przejdź

Data publikacji 13 marca 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 46, 43, 55/2, 52, 51, 26, 24, 20/17, 70/1, 327/20, 327/7, 331, obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 9 marca 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., na okres powierzenia zadania własnego Gminy” - wykaz bip, zarządzenie bip, wykaz, zarządzenie

 

Data publikacji 6 marca 2023

Zarządzenie nr 627/2023 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czempiń- przejdź 

zarządzenie


Data publikacji 1 marca 2023

Zarządzenie nr 626/23 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Czempiń-przejdź

Zarządzenie nr 625/23 Burmistrza Gminy Czempińz dnia 24  lutego 2023 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w Gorzyczkach - przejdź

Data pubikacji 22 lutego 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice - przejdź

 

Data pubikacji 17 lutego 2023

Wykaz uwag do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń - przejdź

 

Data pubikacji 17 lutego 2023

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1104/3 i 1159/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń - przejdź

 

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo, gmina Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń - przejdź

 

 Data publikacji 15 lutego 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zamiarze przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czempiń -przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Bieczynach - przejdź

  Data publikacji 14 lutego 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czempiniu - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2023.PM z dnia 14 lutego 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 9 lutego 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.21.2022.PM z dnia 9 lutego 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 283, 200 obręb Borowo oraz na części działek o nr ewid. 44, 46/8, 22 obręb Gorzyczki i na części działek o nr ewid. 272, 283, 200, 186, 203 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2022.PM z dnia 25 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2022.PM z dnia 24 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, na działkach w Słoninie i Betkowie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 24 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - przejdź

 

Data publikacji 20 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2022.PM z dnia 19 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 186, 258, 298 oraz na części działek o nr ewid. 203, 200, 269/1, 172, 253, 251, 278/9, 189/11 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 18 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 stycznia 2023 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń wraz z prognozą odziaływania na środowisko - przejdź 

 

Data publikacji 13 stycznia 2023

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104 /2 i 1104/3, obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 12 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Borowie i Gorzyczkach- przejdź

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Mosińskiego, na terenie obejmującym części działek nr ewid. 21/9 i 21/21, obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 11 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu dnia 10 stycznia 2023r. decyzji w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.11.2022.PM
z dnia 23 sierpnia 2022r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź 

 

Data publikacji 9 stycznia 2023

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej- przejdź

Data publikacji 5 stycznia 2023

Uchwała Nr LVI/509/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Czempiń” przejdź

 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czempiniu- przejdź 

 

Data publikacji 30 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2022.PM z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie drogi, na działce o nr ewid. 544/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 28 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Słoninie i Betkowie.

Przejdź

 

Data publikacji 21 grudnia 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń.

Przejdź

Przejdź

Przejdź

Projekt - mapa

Data publikacji 7 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2022.PM z dnia 7 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie chodnika, na działce o nr ewid. 667/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

Data publikacji 5 grudnia 2022

Zarządzenie w sprawie przeznaczenie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czempiń.

Przejdź

Wykaz

Data publikacji 1 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.11.2022.PM z dnia 23 sierpnia 2022r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny.

Przejdź

Data publikacji 28 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zmianie wniosku Spółki ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pana Piotra Kruszyńskiego, ul. Juwenalisa 2b/1, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych w Betkowie oraz Słoninie.

Przejdź

Data publikacji 21 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Bieczynach, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 17 listopada 2022

Obwieszczenie Burmustrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi, na działce o nr ewid. 544/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdż

Data publikacji 16 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 678, 1214/28, 673/3 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

Data publikacji 15 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych, w celu przyłączenia do sieci domów jednorodzinnych położonych w Słoninie, na działkach o nr ewid. 68/17, 67/1, 66/1, 65/3 obręb Betkowo, 358/6 obręb Słonin, a także na części działek o nr ewid. 68/15, 67/10, 7263/7 obręb Betkowo, 283/3, 358/7, 361/7, 361/15, 361/16, 361/18, 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 04.11.2022\

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na działce o nr ewid. 667/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 06.10.2022 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7 obręb Srocko Wielkie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- przejdź   skan  projekt uchwały - tekst    załącznik graficzny   prognoza oddziaływania na środowisko 

Data publikacji 29.09.2022 roku

Obwieszczenie Burnistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.31.2022.EN z dnia 3 sierpnia 2022 r. po wydaniu decyzji środowiskowej - przejdź

Decyzja o warunkach zabudowy - przejdź

 

 

 

Data publikacji 22.09.2022 roku

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ dot. zmiany Uchwały nr XXVI/208/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – teren działek o nr ewid.: 1214/28 i 673/3 w obrębie Czempiń, przy ulicy Borówko Stare w Czempiniu. przejdź 

informacjauzupełnienie

 

Data publikacji 13.09.2022 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 186, 258, 298 oraz na części działek o nr ewid. 203, 200, 269/1, 172, 253, 251, 278/9, 189/11 obręb Borowo, gmina Czempiń-przejdź

„Zarządzenie i wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czempiń przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele związane z przewozami szkolnymi”- przejdź

-zarządzenie

Data publikacji 9.09.2022 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 02.09.2022 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że w dniu 1 września 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.37.2022.PM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach inwentarskich wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego (4x6700L) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (16 nagrzewnic gazowych o mocy 90KW każda, płyta fundamentowa pod zbiorniki LPG), na działce o nr ewid. 132/1 obręb Gorzyce, gmina Czempiń - przejdź

decyzja

Data publikacji 31 sierpnia 2022 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń-przejdź

 Data publikacji 31 sierpnia 2022 roku.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Mosińskiego w Głuchowie-przejdź

Data publikacji 24 sierpnia 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2022.PM z dnia 23 sierpnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 4 sierpnia 2022r.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ dot. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej budowa zespołu 8budynków mieszkalnych wielorodzinnych na części działki o nr ewid.: 1214/29 w obręb Czempiń zlokalizowanej w Czempiniu. 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń-przejdź

Data publikacji 27 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2022.EN z dnia 27 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c o łącznej długości ok. L-3783, z rur PE100 RC SDR17,6 Dz90 odcinek o długości ok. L=2000,4m oraz z rury PE100 RC SDR11 Dz63 odcinek ok. L=1782 – w celu przyłączenia zespołu budynków mieszkalnych, na terenie obejmującym część działek nr ewid. 115/8, 118/1, 115/11, 118/2, 107/27, 107/26, 107/28, 117, 20, 93/2, 81, 14/3, 193, 10/13, 10/45, 86/14, 10/34, 84/16, 5/15 obręb Głuchowo oraz działek o nr ewid. 38 i 1/8 obręb Sierniki, gmina Czempiń. - przejdź

 

Data publikacji 25 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2022.PM z dnia 25 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie ulicy Podleśnej w Głuchowie, na działce o nr ewid. 193 oraz części działki o nr ewid. 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 19 lipca 2022r.

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego dot. wydania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej CZEMPIŃ XIV o mocy 5,0 MW w Srocku Wielkim, dz. 73/2

Przejdź

 

Data publikacji 19 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.10.2022.PM z dnia 19 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , na części działek o nr ewid. 1353, 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/37, 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 13 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 235/4, 235/5, 235/2, 74/83 Piotrkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Pobierz plik

Załącznik 1 - Ogłoszenie

Załącznik 2 - Projekt rysunek planu

Załącznik 3 - projekt uchwała

Załącznik 4 - projekt prognoza oddziaływana na środowisko

 

Data publikacji 11 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowaniu nr RG.6733.3.2022.PM z dnia 29 czerwca 2022r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 7 lipca 2022r.,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2022.PM z dnia 6 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu JNI01006534 na Kanale Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Srocko Wielkie/Pecna, na działce o nr ewid. 15/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 6 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki o nr ewid. 197/5 i 197/10, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 27 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź 

 

Data publikacji 22 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 21 czerwca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń.

pobierz plik

 

Data publikacji 21 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , na części działek o nr ewid. 1353, 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/37, 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 15 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Podleśnej w Głuchowie, na działce o nr ewid. 193 oraz części działki o nr ewid. 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 8 czerwca 2022r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo- przejdź

Treść projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź
Załącznik graficzny – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 6 czerwca 2022r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu JNI01006534 na Kanale Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Srocko Wielkie/Pecna, na działce o nr ewid. 15/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 3 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr RG.6733.26.2021.PM z dnia 1 czerwca 2022r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.26.2021.PM z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c (150-350kPa) z rury PE Dz 63, L=ok.233mb, na działkach o nr ewid. 142, 141 obręb Piechanin - przejdż

 

Data publikacji 2 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2022 r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki o nr ewid. 197/5 i 197/10, obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 13.09.2022 r.

„Zarządzenie i wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czempiń przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele związane z przewozami szkolnymi”-przejdź

 

Data publikacji 20 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2022.PM z dnia 19 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 maja 2022 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie dot. budowy niskoemisyjnej sieci ciepłowniczej z nowoprojektowanej biogazowni w Iłówcu Wielkim do miejscowości Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 16 maja 2022 r.

Obwieszenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2022.PMz dnia 16 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek o nr ewid. 5/15 i 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w dniu 6 maja 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.132.2021.PM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat gospodarczych do hodowli bydła opasowego oraz nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na wiatę gospodarczą w zabudowie zagrodowej (docelowa obsada 132,47 DJP), na działce o nr ewid. 21 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 28 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Słoninie - przejdź

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń.

<