Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 20 listopada Obwieszczenie o wyłożeniu do wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obszaru Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin - przejdź, projekt planu, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko

Data publikacji 16 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2023.EN z dnia 14 listopada 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla przyłączenia domów w miejscowości Betkowo, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 27/1-27/10, 27/12-27/30, 27/32-27/35, 25/53, 25/54, 25/55, 25/57, 24/1, 36/2, 36/3, 26 obręb Betkowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 15 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Czempinia, pomiędzy drogą powiatową nr 3948P, a drogą wojewódzką nr 310- przejdźodstąpienie , uchylenie,wyłożenie

Data publikacji 14 listopada 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty inwentarskiej na hodowle bydła opasowego oraz budowę wiaty gospodarczej w miejscowości Nowe Borówko, działka o nr ewid. 21 obręb Borowo- przejdź,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie nr RG.6730.37.2023.EN dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie okólnika z zadaszeniem przy istniejącej oborze bydła opasowego i 3 silosów zbożowych o pojemności do 100 ton w zabudowie zagrodowej, na działkach o nr ewid. 174/6 i 167/4, obręb Gorzyce- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki o nr ewid. 616 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - przejdź,

projekt planrysunek planu , prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania nr RG.6733.37.2023.EN w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Bieczynach i Srocku Wielkim, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - przejdź

  projekt planu , prognoza oddziaływania na środowisko

 

Data publikacji 9 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.35.2023.PM z dnia 8 listopada 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 33/2 obręb Piotrkowice - przejdź

Data publikacji 8 listopada 2023

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat - przejdź

Data publikacji 7 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 1398/1 i 1398/2  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Data publikacji 2 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 220, 302, 297, 286/1, obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 23 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zawieszeniu postępowania nr RG.6730.31.2023.EN, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1362/1 obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 12 października

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.17.2023.EN z dnia 24 lipca 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 543/4 oraz część działki o nr ewid. 548, obręb Czempiń, gmina Czempiń-przejdź

Data publikacji 6 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.34.2023.PM z dnia 5 października 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku w miejscowości Jasień, wraz z systemem zbierania i zagospodarowania wody deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 61/9  obręb Jasień-przejdź

 

Data publikacji 5 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 33/2 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 26 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2023.PM z dnia 26 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie budynku OSP
i ratownictwa medycznego w miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 619 i 620 obręb Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 21 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2023.PM z dnia 21 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 327/6 i 327/5  obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 20 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.28.2023.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla przyłączenia domów w miejscowości Betkowo - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.27.2023.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Borowie - przejdź

 

Data publikacji 13 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.32.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 117/1, 118, 119  obręb Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.31.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie ścieżki mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 722, 873/1, 865, 868  obręb Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.30.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 1398  obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 8 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2023.PM z dnia 7 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 953  obręb Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2023.PM z dnia 7 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na remoncie wraz z przebudową przystanku autobusowego oraz zagospodarowaniu skweru na cele rekreacyjne, na działce o nr ewid. 868  obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 6 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego w miejscowości Jasień, wraz z systemem zbierania i zagospodarowania wody deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 61/9  obręb Jasień, gmina Czempiń -przejdź

 

Data publikacji 5 września 2023

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działki oznaczonej nr geodezyjny 801 obręb Czempiń - przejdź, karta inwentaryzacyjna nieruchomości

 

Data publikacji 24 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.25.2023.PM z dnia 24 lipca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie wiat (edukacyjnej i rowerowej), obiektów towarzyszących oraz małej architektury (stanowiących uzupełnienie dla budowy budynku żłobka i przedszkola), na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 18 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 117/1, 118, 119  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 722, 873/1, 865, 868  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 1398  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 327/6 i 327/65  obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2023.EN z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Borówko Stare, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 1214/28, 673/3, 678, 1442, 1401, 1414, 1416, obręb Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 14 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.21.2023.EN z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej na rynku w Czempiniu, oraz budowie instalacji nawadniania zieleni, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 236/1, 236/2, 236/3 i 274/2, obręb Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 10 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 953  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 9 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego- przejdź

 

Data publikacji 9 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie wraz z przebudową przystanku autobusowego oraz zagospodarowaniu skweru na cele rekreacyjne, na działce o nr ewid. 868  obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 8 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku OSP i ratownictwa medycznego w miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 619 i 620 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 26 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiat (edukacyjnej i rowerowej), obiektów towarzyszących oraz małej architektury (stanowiących uzupełnienie dla budowy budynku żłobka i przedszkola), na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 24 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2023.EN z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce o nr ewid. 543/4 oraz na części działki o nr ewid. 548 obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 20 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2023.EN z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kablowej elektoenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetleniowych na działce o nr ewid. 4/5 obręb Piotrowo Drugie - przejdź

 

Data publikacji 18 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2023.PM z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie zmiany decyzji nr RG.6733.4.2023.PM
z dnia 27 marca 2023r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń. - przejdź

 

Data publikacji 5 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.23.2023.EN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Czempiniu przejdź

 

Data publikacji 27 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 26 czerwca 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 23 czerwca 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej wraz z linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową na terenie Gminy Brodnica – Iłówiec oraz na terenie Gminy Czempiń – Stare Tarnowo - przejdź

 

Data publikacji 22 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.16.2023.PM z dnia 20 czerwca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie chodnika, na części działki o nr ewid. 122/30 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 16 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.17.2023.EN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 543/4 oraz część działki o nr ewid. 548, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 14 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czempiń (nr sprawy RG.6720.1.2023.KŻ) - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetleniowych na działce o nr ewid. 4/5, obręb Piotrowo Drugie, gmina Czempiń - przejdź

 

 Data publikacji 5 czerwca 2023

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.15.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Czempiniu.- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 1 czerwca 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin - przejdź

 

Data publikacji 2 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.7.2023.PM z dnia 2 czerwca 2023r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurową – socjalną, na działce o nr ewid. 1374 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.12.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Starym Tarnowie, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 31 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.13.2023.PM z dnia 30 maja 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Miasta Czempiń (nr sprawy RG.6722.1.2023.KŻ)- przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2023 r. dotyczące wydania w dniu 18 maja 2023 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 178/23 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica nr UG.ZP.6733.08.2022 z dnia 25 maja 2023 r. o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech podziemnych linii kablowych SN-30 kV wraz z instalacją światłowodową na terenie obejmującym części działek o nr ewid 46/5, 46/6, 44/1 i 43/4 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń oraz części działek o nr ewid. 40, 41/5, 42, 43/30, 17, 16/15, 16/3, 16/24, 16/23, 16/26, obręb Iłówiec, gmina Brodnica - przejdź

 

Data publikacji 24 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2023.PM z dnia 24 maja 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na części działek o nr ewid. 875, 876/3, 877, 1214/26, 1214/28  obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 22 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na części działki o nr ewid. 122/30 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 15 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowanie administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.4.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 11 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.91.2022.EN z dnia 10 maja 2023 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104 /2 i 1104/3, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 8 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 4 maja 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 5 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin - przejdź

Data publikacji 4 maja 2023

obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica nr UG.ZP.6733.08.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech podziemnych linii kablowych SN-30 kV wraz z instalacją światłowodową na terenie obejmującym części działek o nr ewid 46/5, 46/6, 44/1 i 43/4 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń oraz części działek o nr ewid. 40, 41/5, 42, 43/30, 17, 16/15, 16/3, 16/24, 16/23, 16/26, obręb Iłówiec, gmina Brodnica- przejdź

Data publikacji 28 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowaniu nr RG.6733.10.2023.PM z dnia 26 kwietnia 2023r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPO SN/110 kV (GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kablową linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową w m. Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 43/4 i 43/3  obręb Stare Tarnowo - przejdź

Data publikacji 26 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Piechanin - przejdź 

Wzór wniosku - przejdź
 

Data publikacji 20 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2023.PM z dnia 19 kwietnia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 28/1 oraz na części działek o nr ewid. 28/2, 28/9, 28/10, 28/11, 28/13, 28/26, 38/1, 38/2, 38/4, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8 obręb Gorzyczki, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 19 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
produkcyjno – magazynowego z częścią biurową – socjalną, na działce o nr ewid. 1374 obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 18 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działki o nr ewid. 1200/24 obręb Czempiń - przejdź

 Data publikacji 17 kwietnia 2023

obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104/2 i 1104/3, obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 14 kwietnia 2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 80/3 oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - projekt planuprognoza oddziaływania na środowisko, projekt uchwały protokół
 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z Srocku Wielkim nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie wraz z prognozą odziaływania na środowisko rozwiązaniami - przejdź

Data publikacji 6 kwietnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na części działek o nr ewid. 875, 876/3, 877, 1214/26, 1214/28 obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 5 kwietnia 2023 

Protokoły z przeprowadzenia dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie wraz z prognozą odziaływania na środowisko rozwiązaniami - dyskusja publiczna Głuchowo, dyskusja publiczna Piechanin

 

Data publikacji 30 marca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPO SN/110 kV (GPO – Główny Punkt Odbioru) wraz z kablową linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową w m. Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 43/4 i 43/3  obręb Stare Tarnowo - przejdź

Data publikacji 30 marca 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę obiektów małej nizinnej retencji wodnej w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej - przejdź

 

Data publikacji 27 marca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1104/3 i 1159/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2023.PM z dnia 27 marca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 23 marca 2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Głuchowa, Piechanina i Srocka Wielkiego - Obręb Głuchowo, obręb Głuchowo, rysunek mpzpuchwała mpzp

 Data publiacji 15 marca 2023

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, obręb Srocko Wielkie - przejdź

Data publikacji 13 marca 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 46, 43, 55/2, 52, 51, 26, 24, 20/17, 70/1, 327/20, 327/7, 331, obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 9 marca 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., na okres powierzenia zadania własnego Gminy” - wykaz bip, zarządzenie bip, wykaz, zarządzenie

 

Data publikacji 6 marca 2023

Zarządzenie nr 627/2023 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czempiń- przejdź 

zarządzenie


Data publikacji 1 marca 2023

Zarządzenie nr 626/23 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Czempiń-przejdź

Zarządzenie nr 625/23 Burmistrza Gminy Czempińz dnia 24  lutego 2023 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w Gorzyczkach - przejdź

Data pubikacji 22 lutego 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice - przejdź

 

Data pubikacji 17 lutego 2023

Wykaz uwag do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń - przejdź

 

Data pubikacji 17 lutego 2023

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1351/2, 1355 i 1442 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 1104/3 i 1159/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń - przejdź

 

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo, gmina Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń - przejdź

 

 Data publikacji 15 lutego 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zamiarze przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czempiń -przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Bieczynach - przejdź

  Data publikacji 14 lutego 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czempiniu - przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2023.PM z dnia 14 lutego 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 9 lutego 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.21.2022.PM z dnia 9 lutego 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 283, 200 obręb Borowo oraz na części działek o nr ewid. 44, 46/8, 22 obręb Gorzyczki i na części działek o nr ewid. 272, 283, 200, 186, 203 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2022.PM z dnia 25 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2022.PM z dnia 24 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, na działkach w Słoninie i Betkowie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 24 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - przejdź

 

Data publikacji 20 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2022.PM z dnia 19 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 186, 258, 298 oraz na części działek o nr ewid. 203, 200, 269/1, 172, 253, 251, 278/9, 189/11 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 18 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 stycznia 2023 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń wraz z prognozą odziaływania na środowisko - przejdź 

 

Data publikacji 13 stycznia 2023

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach o nr ewid. 1104 /2 i 1104/3, obręb Czempiń - przejdź

Data publikacji 12 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Borowie i Gorzyczkach- przejdź

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Mosińskiego, na terenie obejmującym części działek nr ewid. 21/9 i 21/21, obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 11 stycznia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu dnia 10 stycznia 2023r. decyzji w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.11.2022.PM
z dnia 23 sierpnia 2022r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź 

 

Data publikacji 9 stycznia 2023

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej- przejdź

Data publikacji 5 stycznia 2023

Uchwała Nr LVI/509/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Czempiń” przejdź

 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czempiniu- przejdź 

 

Data publikacji 30 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2022.PM z dnia 30 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie drogi, na działce o nr ewid. 544/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 28 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Słoninie i Betkowie.