Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Organizacyjny

Magdalena Głucha-Napierała – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 1a
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 115
m.napierala@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady i jej komisji, w tym w szczególności: protokołowanie przebiegu sesji Rady, udostępnianie protokołów z ww. oraz uchwał Rady do publicznego wglądu,
 2. prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady,
 3. pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu,
 4. ewidencja i przekazywanie według kompetencji interpelacji, wniosków, zapytań radnych, wniosków komisji Rady i przygotowywanie odpowiedzi na nie,
 5. ewidencja i przekazywanie według kompetencji skarg i wniosków mieszkańców Gminy składanych na ręce Przewodniczącego Rady,
 6. prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia osiedli i sołectw,
 7. koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli,
 8. obsługa gminnych jednostek pomocniczych w zakresie tworzenia statutów i ich aktualizacji,
 9. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu,
 10. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Czempiniu,
 11. realizowanie zadań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności: organizowanie badań profilaktycznych, prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne, organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie.

Anna Maćkowiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 27 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 132

Sprawy:

prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń.

 

Katarzyna Mroczek

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 20 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 111
k.mroczek@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z działalnością oświatową (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja),
 2. realizowanie zadań związanych z działalnością instytucji kultury,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki
  i wypoczynku,
 4. realizowanie zadań związanych z ochroną praw dzieci i młodzieży,
 5. realizowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także związanych z innymi uzależnieniami.

 

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 11
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 111
a.jankowski@ug.czempin.pl 

Sprawy:

1.współpraca z klubami sportowymi i zajmowanie się organizacją sportu na terenie gminy,

2. koordynacja i organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
4. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
5. organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
6. współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi,
7. pełnienie nadzoru nad wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, będących własnością gminy,
8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój i funkcjonowanie gminnego sportu,
9. działania w zakresie promocji i rozwoju turystyki na terenie Gminy,
10. opracowanie:
- strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- planów imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Joanna Kościuszko

obsługa komisji Rady Miejskiej w Czempiniu

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 2 (parter)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 128
j.kosciuszko@ug.czempin.pl