Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Urząd Stanu Cywilnego

Bożena Szyguła – Zastępca Kierownika

Norbert Bartkowiak - Zastępca Kierownika

Urząd Stanu Cywilnego w Czempiniu
Pokój nr: 9 (parter)
nr telefonu: 61 28 26 735, 61 28 26 703 wew.: 105
usc.ug@czempin.pl; b.szygula@ug.czempin.pl

Sprawy:

Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów, wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z ww. akt, a także załatwienie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności:

 1. przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli osób pragnących zawrzeć związek małżeński, co do stanu ich wiedzy dotyczącego istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 2. wystawienie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 3. zaświadczeń o z zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w rejestrze stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,
 4. wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec mogą zawrzeć małżeństwo,
 6. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem,
 7. prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych tych ksiąg oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń,
 8. sporządzenie aktów stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
 9. wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 10. sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 11. odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
 12. unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie,
 13. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 14. administracyjna zmiana imion i nazwisk.