Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Burmistrz Gminy Czempiń

Burmistrz Gminy Czempiń

Konrad Malicki

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 4
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 122 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat.ug@czempin.pl

Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, w godzinach: od 8.00 do 11.00 i od 13.00 do 18.00,
po uprzednim umówieniu osobistym lub telefoniczym przez Sekretariat.


 

 

 

Zadania Burmistrza Gminy Czempiń: 

Zadania Burmistrza jako organu władzy samorządowej określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
Do podstawowych z nich należą:

  1. przedkładanie Radzie Miejskiej w Czempiniu projektów uchwał z zakresu działania gminy, to jest: budżetu gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących programów gospodarczych; programów rozwoju; zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; podatków i opłat; spraw majątkowych gminy; emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta; zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy; tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  2. wykonywanie budżetu gminy Czempiń,
  3. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  5. opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  6. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych klęską żywiołową.

Burmistrz swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy w Czempiniu, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje Urzędowi Regulamin OrganizacyjnyStrukturę Organizacyjną Urzędu

Z racji funkcji Kierownika Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań mu powierzonych; wytycza kierunki polityki kadrowej w Urzędzie i podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu.