Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Staż studencki w Urzędzie Gminy w Czempiniu

Staż studencki w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Warunki formalne ubiegania się o staż to:

  • posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej – potwierdzone zaświadczeniem z uczelni;
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego referatu – zgodnie z poniższym wykazem,
  • stałe zameldowanie na terenie Gminy Czempiń.

Rekrutacja prowadzona jest w zależności od potrzeb i możliwości przyjęcia przez Urząd stażystów.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest:  

  • złożenie podania o przyjęcie na staż wraz z cv kandydata i wskazaniem, którego referatu dotyczy;
  • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której dokonywany jest wybór stażystów.

Zasady odbywania stażu:

  • ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego referatu podpisywane są umowy zlecenia,
  • podczas stażu studenci za wykonywane czynności (nie mniej niż 18 godzin w tygodniu otrzymują wynagrodzenie (stażowe),
  • na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.


Wykaz preferowanych kierunków studiów w poszczególnych referatach:


Nazwa Referatu

Preferowane kierunki studiów

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

inżynieria środowiska, kierunki ekonomiczne, administracja, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia środowiska, budownictwo,

Referat Planowania Przestrzennego 

i Gospodarki Nieruchomościami

ekonomika i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,

Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

administracja europejska, politologia, stosunki międzynarodowe, administracja/administracja samorządowa