Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Obwieszczenia i Zarządzenia

Data publikacji 27 maja 2024

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Kościańskiego wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kościan działającego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej nr 3914P w m. Mikoszki” - przejdź

 

Data publikacji 22 maja 2024

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń - przejdź

Załącznik do zarządzenia - przejdź

 


Data publikacji 17 maja 2024

Zarządzenie nr 19/24 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 17 maja 2024 w sprawie przetargu ograniczonego na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych położonych w Czempiniu przy ul. Stęszewskiej 27 - przejdź

 

Data publikacji 27 stycznia 2024

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 310 w zakresie budowy drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Piechanin-Głuchowo” - przejdź

 

Data publikacji 15 stycznia 2024

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 310 w zakresie budowy drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Piechanin-Głuchowo - przejdź

 

Data publikacji 13 grudnia 2023

II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń- przejdź

Data publikacji 9 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie nr  688/23 Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie na okres do 3 lat - przejdź

 

Data publikacji 9 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie nr 687/23 Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej - przejdź

 

Data publikacji 29 października 2023 roku

Zarządzenie nr 657/2023 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 - przejdź

 

Data publikacji 17 października 2022 roku

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek 269/4, 267, 273 obręb Borowo wraz z kartą inwentaryzacyjną nieruhomości - przejdź

 

Data publikacji 17 października 2022 roku

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działki o nr ewid. 269/3 obręb Borowo wraz z kartą inwentaryzacyjną nieruchomości - przejdź

 

Data publikacji 1 lipca 2022 roku

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CPR- przejdź

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego  - przejdź

 

Data publikacji 13 listopada 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu dokumentów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu na Kanale Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Srocko Wielkie/Pecna i dojazdów od km 4+580 do km 5+590”

Przejdź

 

Data publikacji 12 listopada 2020 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie

Przejdź

 

Data publikacji 20 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego dot. rozbudowy ul. Tarnowskiej w zakresie budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem

Przejdź

Data publikacji 5 czerwca 2020 roku

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ul. Tarnowskiej w Piechaninie w zakresie budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem

Przejdź

Data publikacji 22 maja 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 311 - ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżka rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień wraz ze zjazdami i chodnikami”.

Przejdź

Data publikacji 22 maja 2020 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak IS.6220.2.2020.EL dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 139/4 w obrębie geodezyjnym Jasień, gmina Czempiń”

Przejdź

 

Data publikacji 18 maja 2020 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu osadów - przygotowanie osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania – na terenie oczyszczalni ścieków w Piechaninie gm. Czempiń, na działkach o numerach ewidencyjnych: 283/4, 283/3 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 30 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Przejdź

 

Data publikacji 18 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 17 w obrębie geodezyjnym Nowe Tarnowo, gmina Czempiń przejdź

 

Data publikacji 13 marca 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przejdź

 

Data publikacji 9 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o planowanych terminach polowań zbiorowych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2019/2020 przez DROP Poznań - przejdź
Plan polowań - przejdź

Data publikacji 16 grudnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na części działki nr 361/6 w Słoninie, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 13 grudnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy niskoparametrowej sieci ciepłowniczej - instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 wraz z przyłączami cieplnymi z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej o mocy do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń oraz 1-funkcyjnego węzła cieplnego wraz ze stacją uzdatniania i uzupełnienia wody instalacyjnej zlokalizowanego na terenie biogazowni Iłówiec Wielki

Pobierz plik

Data publikacji 22 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń - aktualizacja planu polowań

Pobierz plik

Pobierz plik

Uwaga!

Dodatkowe polowanie

Stosownie do art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295 z późn. zm) podaje się do publicznej wiadomości informację o dodatkowym polowaniu zbiorowym  planowanym do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2019/2020 przez  OHZ Czempiń.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Informacja otrzymana przez Burmistrza poniżej.

Przejdź


„Informuję o dodatkowym terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów:211,330,331 w dniu 20-22.12.2019”

 

Data publikacji 3 października 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego drogi ekspresowej S-5.

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń - plan polowań

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 września 2019 roku

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ponierz plik

 

Data publikacji 19 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację rozbudowy i przebudowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.23.2017 z dnia 11.01.2018r.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej: przebudowy oraz rozbudowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 lipca 2019 roku

Obwieszczenie SKO z dnia 15.07.2019 r. w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 28 maja 2019 r., RG.6730.39.2019.MD.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 lipca 2019 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.21.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 317 obręb Borowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 lipca 2019 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 185, 159 obręb Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji 15 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.22.2019.MD z dnia 15 lipca 2019 r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 205/6, 205/7 oraz na części działek o nr ewid. 203/2 i 199/3 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację rozbudowy i przebudowy ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowej na działce o nr ewid. 40/7 obręb Gorzyczki

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 stycznia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym na terenach kompleksów leśnych: Słonin, Turew, Ćwikłowo, Rąbinek,  Srocko Wielkie, Srocko Małe, Bieczyny, Będlewo, Borkowice, Bolosławiec, Łódź, Dymaczewo

Pobierz plik

Pobierz plik

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

 

Data publikacji 7 stycznia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim Zadory

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 listopada 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez przez PZŁ Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu w sezonie łowieckim 2018/2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 pażdziernika 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie nr 33 "Żbik" w Mosinie w sezonie łowieckim 2018/2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 pażdziernika 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie DROP Poznań w sezonie łowieckim 2018/2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 pażdziernika 2018 roku/ na okres do 2 listopada 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2018/2019 przez PZŁ Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 września 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o planach łowieckich do 31 marca 2019 roku

Pobierz plik

 

Data publikacji 30 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie pomnika upamiętniającego 100 lecie odzyskania niepodległości (lokalizacja rynek), na części działki o nr ewid. 236/6 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 lipca 2018 roku

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa chlewni na 482,6 DJP na działce nr ewid. 72/1 obręb Gorzyczki, gmina Czempiń”

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 4 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Pobierz plik

 

Data publikacji: 26 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie tuczarni o maksymalnej obsadzie do 199,5 DJP na dz. nr ewid. 23/1 obręb Głuchowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 16 maja 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń nr 451/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu orfert

przejdź

 

 

Data publikacji: 24 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 444/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - przejdź

Pobierz formularz

 

Data publikacji 28 marca 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości Sierniki przejdź

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń o przetargu na dzierżawę gruntu Piechanin przejdź

 

Data publikacji 13 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie monitoringu wizyjnego- przejdź

 

Data publikacji 21 lutego 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości- przejdź

 

Data publikacji 14 lutego 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka 186/8 Piechanin) - przejdź

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik  

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń - przejdź

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Czempiń - przejdź

Pliki graficzne :

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Projekt studium wyłożono dnia 12 lutego 2018 roku

 

Protokół z dyskusji publicznej w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 18 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018r.

Pobierz plik

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku obory oraz budowa zbiornika bezodpływowego do 10 m3      

Pobierz plik 

Data publikacji 4 października 2017 roku

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 września 2017 roku

Obwieszczenie Starosty Kościanskiego o wydaniu dnia 14 września 2017 r. decyzji nr 3/2017, znak sprawy ABŚ.6740.42.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3898P Racot - Słonin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 września 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 372/17 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 371/17 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określania zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Czempiń-Nowe Borówko o ścieżkę pieszo-rowerową. 

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2017 z dnia 14 sierpnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 163/29 oraz części działek o nr ewid. 165 i 163/7 obręb Piechanin, gmina Czempiń,

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie i informacja Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wpłynięciu odwołania na decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18.07.2017r. nr IT.6220.15.2015 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu, działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń".

Obwieszczenie - pobierz plik

Informacja - pobierz plik

 

Data publikacji 14 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 3Q ujmującej wody z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich na komunalnym ujęciu wody w miejscowości Gorzyczki, w granicach działki ewidencyjnej nr 40/7, gmina Czempiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie".

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kościanie o wszczęciu postępowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 3898P Racot - Słonin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Pobierz plik

Data publikacji 26 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji IS.6220.23.2016ŁRA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewid. 112/10, 112/11, 112/17 obręb Bieczyny, gmina Czempiń"

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kościanie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Czempiń – Nowe Borówko o ścieżkę pieszo-rowerową od km 0+036,50 do km 0+856,50

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2017 roku

Zarządzenie Brmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 maja 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Wronczyn - Kościan Południe.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o uchwaleniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 92,80DJP w miejscowości Donatowo, gmina Czempiń na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 273 obręb Donatowo, gmina Czempiń" oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni szczelnych drogi ekspresowej S5. Poznań–Wrocław

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Skarbu Państwa na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach budowy drogi S5 Poznań - Wrocław.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

  

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie miejscowości  Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach, obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Czempinia

Pobierz plik

 

Data publikacji: 14 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 20/32 i 20/22 oraz części działek o nr ewid. 24/1 i 20/23, obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, skrzynki kablowej oraz złącza, na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/36 i 116/37 oraz części działek o nr ewid. 152 i 199/1, obręb Słonin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 12 kwietnia 207 roku

Zarządzenie Burmistrza gminy Czempiń
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Pobierz pliki:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń

Wykaz Nieruchomości

 

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Bieczyny, Gmina Czempiń".

Pobierz plik

 

Data publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków  w ramach budowy drogi S5.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 30 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia „Zmiana Instalacji do chowu drobiu na terenie gospodarstwa rolnego Fermy Drobiu”

Pobierz plik

 

Data publikacji: 28 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych, wód drenażowych i z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 24 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Betkowo"

Pobierz plik

 

Data publikacji: 22 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, przebudowę wałów i cieków przeciwpowodziowych oraz wykonanie obiektów i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach budowy drogi S5.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 21 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi S5

Pobierz plik

 

Data publikacji: 16 marca 2017 roku

Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

Zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę.
Przebudowa szlaku kolejowego Kościan – Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 15 marca 2017 roku 

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

o ustaleniu lokalizacji inwestycji, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzeń wodnych ido poboru wód podziemnych o poborze nie mniejszym niż 10 m3/h, na działkach nr ewid.42/6 i 38, obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa obory o wiatę dla krów mlecznych i przebudowę istniejącej obory w celu wykonania hali udojowej na działce nr ewid. 205/2,obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wniosku GDDKiA w Poznaniu dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i korzystania z wód pochodzących z drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław.

 Pobierz plik

 

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń. 

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń. 

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 136/2, 164, 247 i 245 obręb Donatowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

 Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 116/19 w Słoninie.

Pobierz plik

 

 Data publikacji: 3 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 116/19 w Słoninie.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego 
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 17 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, skrzynki kablowej SK4 oraz złącza ZK1x-1P, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/37, 116/36, 152 i 199/1 obręb Słonin, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 15 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 24/1, 20/32, 20/23 i 20/22 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji: 9 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, przed przyjęciem dokumenu pn. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Pobierz plik

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokumet 

 

Uzupełnienie do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokument 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


O wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2017 roku, znak DLI.II.6622.138.2016.MZ.8
utrzymującą w mocy decyzję Ministra,
znak DLI.IV.6622.44..2016.KM.10. z dnia 11 sierpnia 2016r., 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci gazowej śr/c g90 PE, przewidzianej do realizacji
na działkach o nr ewid. 36/3, 25/54, 25/52 obręb Betkowo, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 31 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Starosty Kościańskiego

Zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
dla inwestora PKP Polskie Koleje S.A. 

Pobierz plik

 

 

 

 

Data publikacji: 26 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji,
polegającej na budowie sieci gazowej, obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 25 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych
oraz korzystania z wód w zakresie wprowadzania ścieków  
w ramach budowy drogi ekspresowej S5

Pobierz plik

 

 

 

 

Data publikacji: 19 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie ciągu dróg powiatowych 3913P i 3898P
na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 5
w m. Stare Oborzyska – Słonin
– do skrzyżowania z drogą wojewódzką 310 w m. Czempiń.  

Pobierz plik


 

Data publikacji: 17 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa linii nasiennej do przyjęcia, czyszczenia, suszenia
i przechowywania zboża
oraz budowa, rozbudowa i przebudowa instalacji chowu bydła. 

Pobierz plik


Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie wydania decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego

o zgromadzonej dokumentacji o transporcie kolejowym

Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie odcinka kanalizacji tłoczonej w Jarogniewicach

Pobierz plik


 

Data publikacji: 5 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne w sprawie
Decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV
dla zasilania budynku mieszkalnego.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 2 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Pobierz plik


 

Data publikacji: 5 grudnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa sieci gazowej, Betkowo.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 30 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie
Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu,
działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, Gmina Czempiń.

Pobierz plik


Data publikacji: 30 listopada 2016 roku 

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Przebudowa parteru budynku na oddział szkolny w Czempiniu. 

Pobierz plik


Data publikacji: 21 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Jarogniewicach 

Pobierz plik


 

Data publikacji: 2 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu, działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji: 2 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17 obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń.

Pobiarz plik


Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń informujące o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17 obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Informujące o wydaniu opinii przez PPIS w Kościanie oraz uzgodnienia RDOŚ w Poznaniu dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn. „Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu”
o maksymalnej obsadzie 1608 DJP, dz. nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji: 18 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

polegającego na wykonaniu otworów hydrogeologicznych

na działce nr ewid.: 46/8, obręb Gorzyczki, Gmina Czempiń

Pobierz plik


Data publikacji: 17 października 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
rozbudowie istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną z niezbędna infrastrukturą.

Pobierz plik


Data publikacji: 4 października 2016 roku

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Pobierz plik


Data publikacji: 29 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne
lokalizacja – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną z infrastrukturą i zapleczem.

Pobierz plik


Data publikacji: 29 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
„Zmiana instalacji do chowu drobiu
na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu,
działki nr ewid. 75/3 i 75/4 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”

Pobierz plik


Data publikacji: 16 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń


O uznaniu za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków
z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą,
projektowanego na terenie obejmującym działki
o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17
obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń”

Pobierz plik


Data publikacji: 13 września 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji
Kopalnia Gazu Ziemnego
Borowo  

Pobierz plik


Data publikacji: 13 września 2016 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

O zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia
„Projektu robót geologicznych
dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich
i hydrogeologicznych
dla zaprojektowania i wybudowania drogi ekspresowqej S-5
odcinek Wronczyn – Kościan Południe
od km 0+000 do km 18+900,
gm. Stęszew, gm. CZEMPIŃ
i Kościan, pow. Kościański, woj. wielkopolskie”

Pobierz plik


Data publikacji: 23 sierpnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie obiektów inwentarskich
do chowu indyków z obsadą 3381 DJP
wraz z niezbędną infrastrukturą
na działkach nr ewid. 112/10, 112/11 i 112/17
obręb Bieczyny,
Gmina Czempiń

Pobierz plik 


Data publikacji: 19 sierpnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

Pobierz plik


Data publikacji: 19 sierpnia 2016 roku  

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

Pobierz plik

Pliki do pobrania: