Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Michał Kubiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 143

m.kubiak@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

przygotowywanie planów oraz nadzór nad realizacją rozbudowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego,
kontrola nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego,
zarządzanie zawieraniem umów w zakresie energii elektrycznej, gazu oraz paliw stałych,
nadzór nad realizacją obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie, organizacja i utrzymanie bieżącej czystości i porządku miejsc publicznych, w tym porządku i czystości podczas imprez okolicznościowych,
organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, w szczególności placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych (np. siłowni zewnętrznych),
nadzór nad realizacją obowiązku utrzymania terenów zieleni,
organizacja i nadzór nad publicznym transportem zbiorowym, w tym przystankami,
weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych kwartalnie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
obsługa funduszy osiedlowych na terenie Gminy Czempiń,
współpraca z operatorami sieci elektroenergetycznych, gazowniczych, oświetleniowych i teleinformatycznych w zakresie ich rozwoju oraz podnoszenia jakości usług,
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
realizacja spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
realizacja spraw z zakresu administrowania gminnym zasobem lokali użytkowych.
 
 

Beata Bajstok

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 144

b.bajstok@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców:
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
- określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
- prowadzenie ewidencji wniosków o lokale mieszkalne,
- inicjowanie działań do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
sprawozdawczość z zakresu mieszkalnictwa,
współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie remontu lokali mieszkalnych,
organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, w szczególności placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych (np. siłowni zewnętrznych),
współpraca z ZM CZO SELEKT w organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
przyjmowanie i analizowanie składanych przez właścicieli nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
kontrola nad realizacją odbioru odpadów z budynków stanowiących własność gminy,
współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
obsługa funduszu sołeckiego na terenie Gminy Czempiń,
nadzór nad realizacją inwestycji wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
przygotowywanie umów na wynajem świetlicy wiejskich.
 
 

Elżbieta Ludwiczak-Owczarek

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 119
e.owczarek@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: usuwania drzew i krzewów, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
opiniowanie i uzgadnianie od strony ochrony środowiska w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
prowadzenie ewidencji i baz przewidzianych prawem, w szczególności wyrobów zawierających azbest, centralnego rejestru form ochrony przyrody,
sprawozdawczość Gminy z zakresu ochrony środowiska,
współpraca z innymi organami w zakresie ochrony środowiska,
podejmowanie czynności kontrolnych i interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska, np. kontrola nasadzeń rekompensujących, nielegalnych miejsc składowania odpadów,
nadzór nad rozwojem terenów zieleni poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,
realizacja, monitoring oraz raportowanie gminnego programu ochrony środowiska,
ochrona powietrza i klimatu, w tym tworzenie warunków do ograniczania emisji do powietrza i zapobiegania zmianom klimatycznym,
ochrona przyrody i krajobrazu, w tym ochrona terenów zieleni, lasów, zwierząt łownych i ryb,
opiniowanie i uzgadnianie projektów planów w zakresie wykorzystania energii, wody oraz w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na redukcję emisji CO2,
realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Czempiń na dofinansowania
kosztów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.