Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Regulamin BAZY FIRM

Definicje:

Baza przedsiębiorców: jest katalogiem zawierającym wizytówki przedsiębiorstw i instytucji posiadających swoje siedziby na terenie Gminy Czempiń usystematyzowanym wg branży, nazwy czy lokalizacji w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji bądź chęci skorzystania z usług w nim zamieszczonych. Wpis do Bazy jest dobrowolny.

Administrator serwisu: Gmina Czempiń, 64-020 Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25.

Użytkownik: każda osoba korzystająca z serwisu Baza Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Czempiń dokonujący wpisu do Bazy.

I.  ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu Baza Przedsiębiorców przez Użytkowników.
 2. Rejestracja firmy w serwisie jest darmowa a wpis bezterminowy, uaktualniany co 6 m-cy.
 3. Rejestracji firmy może dokonywać osoba upoważniona do jej reprezentacji. Dane zarejestrowanej firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 4. Baza nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez jego Użytkowników. Baza nie jest rejestrem publicznym i nie przysługuje wpisom w niej dokonanym żadne domniemanie prawne co do ich prawdziwości.
 5. Każda firma może posiadać tylko jeden wpis. 
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.), Przedsiębiorca dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.
 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest aktualizować dane zawarte w Bazie co sześć miesięcy.

II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Baza nie jest pośrednikiem w relacjach gospodarczych, do których dochodzi pomiędzy Użytkownikami serwisu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie pomiędzy stronami sporu bez ingerencji Administratora.
 2. Administrator nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Przedsiębiorcę treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz uznanych za obraźliwe. Treści pornograficzne, rasistowskie, szerzące nienawiść zostają usuwane.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Przedsiębiorcę w Bazie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu naruszającego warunki regulaminu, bez podania przyczyny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp. oraz edycji słów kluczowych i opisu produktów. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

 1. Przedsiębiorca dokonujący wpisu w Bazie zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji wpisu lub wysyłając dane aktualizacyjne na adres Administratora serwisu.
 2. Przedsiębiorca zamieszczając dane firmy w serwisie wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu. Wszystkie dane jakie podaje Przedsiębiorca są jawne i dostępne dla Użytkowników.
 3. Przedsiębiorca ma prawo w każdym czasie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z Bazy

V.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie danych zawartych w Bazie wymaga zgody Administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Rejestrując się, Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.